Harmonium Museum Nederland

Giften

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting als het goede doel een zgn. 'ANBI-instelling' is. Het Harmoniummuseum Nederland voldoet aan deze overheidsregel.
Uw gift aan ons museum komt dus in aanmerking voor belastingaftrek!

Natuurlijk kunt u ook het HarmoniumMuseum Nederland in uw testament opnemen. Denkt u hier eens over na of bespreek deze mogelijkheid met uw notaris!

Giften zijn welkom op IBAN NL 81ABNA0575100753 t.n.v. Harmonium Museum Nederland.
Bij voorbaat dank!

 

ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze
zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
STICHTING HARMONIUM MUSEUM NEDERLAND is een ANBI


De stichting heeft ten doel:


. het in stand houden van een harmonium museum door middel van verwerving alsmede zorg dragen voor onderhoud en restauratie van harmoniums en daarmee verband houdende
  objecten.
. belangstelling wekken en gaande houden voor het harmonium en de daaraan gerelateerdemuziekcultuur.
. het organiseren van harmonium concerten.
. het organiseren van exposities.
. het aanleggen van een harmonium archief en daarmee gerelateerde objecten.
. contacten leggen en onderhouden met organisaties die een gelijk doel nastreven.
. het houden van een depot.


Beloningsbeleid


Het museum heeft geen mensen in loondienst.
De vrijwilligers van het museum ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten waaronder eenvergoeding voor reiskosten.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
– De collectie van het museum wordt gevormd door aan het museum geschonken of inbruikleen gegeven objecten.
– Het verspreiden van folders, het aanschrijven van groepen, website en media aandacht moet de bekendheid van het museum vergroten.
– Het museum houdt exposities die betrekking hebben op de doelstelling van het museum.
– Het continu draaien van dvd’s en uitleg over de geschiedenis, cultuur en techniek tijdens de rondleidingen zijn enkele vormen van educatie. Gewerkt wordt aan lesmateriaal
   voor scholen.
– Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om cursussen van Platvorm Drentse Musea te volgen.


Onlangs uitgevoerde activiteiten


– Dagelijkse rondleidingen in het museum
– Muzikale activiteit op 2e kerstdag
– Expositie Jillis van der Tak 2017-2018
   Expositie Mason & Hamlin 2019-2020
– Deelname aan museum-tv
– Begin gemaakt met het digitaliseren van het archief


Contactgegevens:


Naam Stichting Harmonium Museum Nederland
Het museum is gevestigd in het veenpark.
Bezoekadres Berkenrode 4 7884TR Barger-Compascuum
Postadres Steijnlaan 114 3851BV Ermelo
Internet www.harmonium-museum.nl
E-mail info@harmonium-museum.nl
Telefoon 0591-313131 of 06-27091196
RSIN 8150,03,225
Bankrekening NL81ABNA0575100753


Voorzitter J. Vos
Secretaris J. Wiersma
Penningmeester W. Koops


Financiële verantwoording 2019


baten
giften, donaties en subsidie                    17136
winkelverkoop                                            1881
verkoop instrument                                     575
vergoeding bruikleen instr.                          250
diversen                                                          0
tekort                                                           327
                                                                _____
totaal                                                       24876


lasten:
reiskosten vrijwilligers                               4230
onderhoud gebouw                                   4259
inventaris                                                   1065
PR                                                               653
inkoop winkelartikelen                                 243
organisatie                                                 2867
onderhoud instrumenten                             884
(achterstallige)reservering
ketel en klimaatbeheersing                       2300
algemene reservering                               1000
expositie Mason & Hamlin                         2668
                                                                 _____
totaal                                                        24876


Balans Harmonium museum Nederland 2019


Activa                                                                                                                          Passiva


2019                                                                                                                            2019


Liquide middelen                                       11892                                                        Vermogen                                                   2176
                                                                                                                                    Reservering ketel en klimaatbeheersing    6300
                                                                                                                                    Reservering algemeen                               3300
Overlopende vorderingen                                 0                                                        Overlopende schulden                                  116
                                                                 _____                                                                                                                           _____
Totaal                                                         11892                                                                                                                          11892


Vermogen per ultimo 2018                          2503
Exploitatietekort                                             327
                                                                    ____
Vermogen per ultimo 2019                          2176

print