Harmonium Museum Nederland

Giften

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting als het goede doel een zgn. 'ANBI-instelling' is. Het Harmoniummuseum Nederland voldoet aan deze overheidsregel.
Uw gift aan ons museum komt dus in aanmerking voor belastingaftrek!

Natuurlijk kunt u ook het HarmoniumMuseum Nederland in uw testament opnemen. Denkt u hier eens over na of bespreek deze mogelijkheid met uw notaris!

Giften zijn welkom op IBAN NL 81ABNA0575100753 t.n.v. Harmonium Museum Nederland.
Bij voorbaat dank!

 

ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze
zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
STICHTING HARMONIUM MUSEUM NEDERLAND is een ANBI


De stichting heeft ten doel:


. het in stand houden van een harmonium museum door middel van verwerving alsmede zorg dragen voor onderhoud en restauratie van harmoniums en daarmee verband houdende
  objecten.
. belangstelling wekken en gaande houden voor het harmonium en de daaraan gerelateerdemuziekcultuur.
. het organiseren van harmonium concerten.
. het organiseren van exposities.
. het aanleggen van een harmonium archief en daarmee gerelateerde objecten.
. contacten leggen en onderhouden met organisaties die een gelijk doel nastreven.
. het houden van een depot.


Beloningsbeleid


Het museum heeft geen mensen in loondienst.
De vrijwilligers van het museum ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten waaronder eenvergoeding voor reiskosten.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
– De collectie van het museum wordt gevormd door aan het museum geschonken of inbruikleen gegeven objecten.
– Het verspreiden van folders, het aanschrijven van groepen, website en media aandacht moet de bekendheid van het museum vergroten.
– Het museum houdt exposities die betrekking hebben op de doelstelling van het museum.
– Het continu draaien van dvd’s en uitleg over de geschiedenis, cultuur en techniek tijdens de rondleidingen zijn enkele vormen van educatie. Gewerkt wordt aan lesmateriaal
   voor scholen.
– Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om cursussen van Platvorm Drentse Musea te volgen.


Onlangs uitgevoerde activiteiten


– Dagelijkse rondleidingen in het museum
– Muzikale activiteit op 2e kerstdag
– Expositie Jillis van der Tak 2017-2018
-  Expositie Mason & Hamlin 2019-2020
– Deelname aan museum-tv
– Begin gemaakt met het digitaliseren van het archief


Contactgegevens:


Naam Stichting Harmonium Museum Nederland
Het museum is gevestigd in het veenpark.
Bezoekadres Berkenrode 4 7884TR Barger-Compascuum
Postadres Steijnlaan 114 3851BV Ermelo
Internet www.harmonium-museum.nl
E-mail info@harmonium-museum.nl
Telefoon 0591-308026
RSIN 8150,03,225
Bankrekening NL81ABNA0575100753


Voorzitter vacant
Secretaris J. Wiersma
Penningmeester W. Koops

 print